Plattenburg   Brandenburg   Germany
No bars Add new bar
No beershops Add new beershop
1 brewer Add new brewer

Plattenburger brewery

Auf der Burg 1
1 Load time = 0.2035