Listing bars in Friesland The Netherlands
Name Town Province
Kafé de Draai Sneek Friesland
Proeflokaal Us Heit Bolsward Friesland
't Wapen van Terschelling Midsland Friesland
De Yserman Leeuwarden Friesland
annex
1 Load time = 0.0358